چهارده معصوم

احادیث امام علی (ع)

خوار گشتن و زنده ماندنتان، مردن است؛ و كشته شدن و پيروز شدن، زنده بودن.


ناتوان ترين مردم كسي است كه از اصلاح خود ناتوان باشد.
هر گاه مومن به برادر خود بدگماني كند ايمان در قلب او اب شود همچنان كه نمك در اب حل شود.
بدترين مردم كسي است كه به خيرش اميد و از شرش ايمني نباشد.
هر كه به خويشتن ستم كند به ديگران، بيشتر ستم كند.
اگر خواهي خدا اموالت را افزون كند، زكاتش را بپرداز.
مشاركت در راي و نظر، به نتيجه درست مي انجامد.
حس معاشرت، بر محبت دل ها مي افزايد.
عدالت، متضمن پيروي كردن از سنت خدا و پايداري دولت هاست.
هر كه بر مركب باطل نشيند،مركبش او را به هلاكت افكند.
تكبر در برابر متكبر عين تواضع است.
توبه موجب نزول رحمت الهي است.
برنامه ريزي درست، مال كم را افزايش مي دهد، و برنامه ريزي نادرست، مال بسيار را نابود ميكند.
هر كه به بندگان خد ستم كند، خداوند خصم او خواهد بود نه بندگان او.
غيبت نشانه ناتواني است.
بهترين كارها كاري است كه براي خدا باشد.
حكيمان گرانمايه ترين، شكيباترين، با گذشت ترين و خوشخوترين مردمان هستند.
كسي كه در به جا اوردن طاعت خدا و ترك معاصي او شكيبايي ورزد او مجاهد شكيباست.
هان! كسي كه نمي داند نبايد از اموختن شرم كند؛ زيرا ارزش هر انساني به قدر دانش اوست.
اغاز كننده ستم، در قيامت انگشت به دندان ميگزد.
شيعيان ما: همان خدا شناسان، فرمانبران امر خداوند، دارندگان فضائل و گويندگان سخن حق اند. خوراكشان حداقل، پوشاكشان حد اعتدال و راه رفتنشان فروتنانه است.
خوش گفتارباش و نيكوكردار؛ زيرا گفتار مرددليل فضل اوست وكردارش نشانه خرد او.
اغاز مروت و جوانمردي، گشاده رويي است و پايان ان، دوستي كردن با مردم.
هر كه بر مركب باطل نشيند، مركبش او را به هلاكت افكند.
رسول خدا ص فرمود: از نشانه هاي دانايي ادمي اين است كه در انچه به كار او نمي ايد كمتر سخن بگويد.
بليغ ترين سخن ان است كه دريافت معنايش اسان، و ايجازش نيكو باشد.
حسن معاشرت بر محبت دلها مي افزايد.
عدالت، متضمن پيروي كردن از سنت خدا و پايداري دولت هاست.
تکبر در برابر متکبر عین تواضع است.
توبه موجب نزول رحمت اللهی است.
بهترین مالها انست که در راه خدا صرف شود.
ریشه دلاوری، توانمندی و میوه اش پیروزی است.
قلم نویسندگان دانا برتر است از خون شهیدان.
برترین پارسایی خوش گمانی است.
کسی که عقل را بر احساساتش غلبه دهد قوی ترین مرد روی زمین است.
آغاز کننده ستم، در قیامت انگشت به دندان می گزد.
شغل انسان گنج است.
برترین استاد تجربه است.
سلامت تن در دوری از حسادت است.
هر که دین بدست آورد رستگار خواهد شد.
هر فریب خورده ای را نمیشود سرزنش کرد.
موجهای بلا را پیش ازآن که بلا سر رسد با دعا از خود دفع کنید.
بر شما باد همبستگي و سازگاري، و پرهيز از بريدن ودوري از يكديگر
هر كه به بندگان خدا ستم كند، با خداوند سبحان اشكارا دشمني كرده است. ستمگري ادمي در دنيا، نشانه بدبختي او در اخرت است.
سرور مردم در دنيا سخاوتمندان هستند و در اخرت پرهيزگاران.
گمان را ملاك قضاوت و عدالت قرار ندهيد.
به كاري مشغول باش كه در روز قيامت از ان پرسيده خواهد شد.
هر كه درباره دوست خود خرده گير باشد، رشته دوستيش قطع خواهد شد.
دروغ، چه جدي و چه شوخي، درست نيست و نيز اين كه كسي از شما به كودكش وعده بدهد و به ان وفا نكند؛ چرا كه دروغ، انسان را به افسار گسيختگي مي كشاند.
خوشا به حال كسي كه نگاه كردنش عبرت اموختن باشد،و سكوتش انديشيدن، و سخنش ذكر خدا، و برگناه خويش بگريد، و مردم از شر او در امان باشند.
هر چه محبت داري نثار دوست كن، اما همانگونه به او اعتماد نكن.
همراهي خوب با همراهان، محبت را در دلها زياد ميكند.
از خدا «يقين» را بخواهيد و راغب باشيد كه پرونده زندگي شما با يقين بسته شود و بهترين سرمايه معنوي كه در قلب دوران دارد يقين است.
خداوند، عطيه توفيق را به مقدار نيت به صاحب ان عنايت مي فرمايد.
كسي كه نيت خوب دارد توفيق پروردگار مددكار او خواهد بود.
حقيقت زهد در دنيا بسان درختي است كه اصل و ريشه ان يقين است و ميوه ان، سعادت و خوشبختي است.
از مستي غنا و ثروت به خدا پناه ببريد كه مستي ثروت بسيار دير برطرف ميشود.
زبانت را عادت ده كه گفتارش هميشه نرم و ملايم باشد.
ايثار و گزينش تفضل، بهترين كرامت اخلاقي براي انسان هاست.
بر شما باد به مبادرت در اعمال خير و چنان نشود كه ديگر اقوام و ملل بر شما پيشي گيرند و در كار خير از شما شايسته تر باشند.
شديد ترين گناهان گناهي است كه صاحبش ان را خوار و ناچيز بشمرد.
بصير ان كسي است كه سخن را بشنود و در ان فكر كند، نظر افكند و ببيند، از ان به نفع خود استفاده كند، راه هاي روشن را بپيمايد و مراقب باشد كه با سر در پرتگاه ها سقوط ننمايد.
كسي كه فقر خود را اشكار كند قدر و شخصيت خود را خوار نموده است.
كسي كه به خداوند توكل نمايد امر او را كفايت مي كند و كسي كه از پيشگاه مقدس او درخواست نمايد به وي اعطا مي فرمايد.
حسود از نعمتي كه محسود در اختيار دارد ان قدر ناراحت است كه زوال نعمت او را براي خود نعمت به حساب مي اورد.
هر كس مي تواند خداوند را به گونه اي ملاقات نمايد كه دستش به خون مسلمين و اموال انان الوده نباشد و همچنين زبانش از تجاوز به عرض مسلمانان سالم مانده باشد به اين مهم اقدام كند و موجبات پاكي و تنزه خود را فراهم اورد.
هيچ حمد كننده اي زبان به حمد و ثنا نمي گشايد مگر ان كه پروردگار خود را حمد مي كند.
ثناگويي بيش از حد شايستگي و صلاحيت، چاپلوسي و تملق است.
شوق در انجام وظايف ديني، رسم و روش اهل يقين است.
عجب از كسي است كه مايوس مي شود با ان كه وسيله محو گناه در اختيار دارد.عرض شدان وسيله چيست؟ فرمود:استغفار.
در تلاش معاش و انجام عبادات ميانه رو و معتدل باش و از زياده روي پرهيز كن و در حدود طاقت و توانت فعاليت نما تا بتواني ان را براي هميشه انجام دهي رضا- كسي كه براي تامين معاش خانواده خود فعاليت مي كند و از پي روزي مي رود. اجرش از مجاهد در راه خدا بيشتر است.
به چيزي كه شايسته ان نيستي، طمع و آرزو نداشته باش.
ادمي به گفتارش سنجيده ميشود و به رفتارش ارزيابي مي گردد: چيزي بگو كه كفه سخنت سنگين شود و كاري كن كه قيمت رفتارت بالا رود.
زشت ترين عيب ها، كم گذشتي از لغزش مردم و بزرگترين گناهان، شتاب كردن در انتقام است.
كمتر خوردن، مانع بسياري از بيماري هاي جسم ميشود.
راستگويي زينت انسان و ستون ايمان است.
عاجزترين مردم كسي است كه ميتواند نقائص رواني و اخلاقي خود را برطرف سازد، و از انجام ان خودداري نمايد.
از رفاقت با كساني كه افكارشان خطا و اعمالشان ناپسند است بر حذر باش: چون ادمي به رفتار و روش رفيقش خو مي گيرد و به افكار و اعمال وي مبتلا ميشود.
هر ان كس كه در كارها به صلاح و فساد توجه نمي كند و تنها بر طبق ميل نفساني و خواهش دل عمل مي نمايد، نتيجه اش اين است كه با بدي ها و ناملايمات روبه رو خواهد شد.
بهترين عبادت چشم پوشي از گناه است.
به هيچ كس اميدوار نباشيد مگر به خدا و از هيچكس نترسيد مگر از گناهان خود.
بهترين داروي شفا بخش، ترك ارزوهاي نابجا است.
كسي كه مكارم اخلاقي و سجاياي انساني را دوست دارد، بايد از گناه و نادرستي بپرهيزد: زيرا مكارم اخلاق با گناهكاري و عصيان، ناسازگار است.
علي- تقوا، دوري كردن و اجتناب از گناهان است.
با تقوا كسي است كه از كناهان بپرهيزد.
هيچ عملي همراه با تقوا اندك نيست، چگونه اندك باشد چيزي كه پذيرفته ميشود.
هيچ كس نيست كه پرهيزگاري كند جز آنكه خداوند راه كار را بر او آسان كند.
ايمان، بدون داشتن تقوا، سود ندهد.
پرهیزگار را سه نشانه است: اخلاص در عمل، کوتاهی آرزو و بهره گرفتن از فرصت ها
تقوا، پناهگاهی نفوذناپذیر است برای کسی که آن را بکار بندد.
کسی که تقوا داشته باشد، سالم خواهد ماند.
کسی که تقوای الهی داشته باشد، خدا او را نگه دارد.
هر که درختان تقوا بکارد، میوه های هدایت بچیند.
جاي گرفتن تقوا در دلي كه شيفته دنيا باشد، حرام است.
در هنگام پيش امدن شهوت ها و لذت هاست كه پارسايي تقوا پيشگان معلوم ميشود.
دو صفت است كه خداوند سبحان، اعمال را جز با وجود ان ها نمي پذيرد: تقوا و اخلاص.
تمام اعمال خير و حتي جهاد در راه خدا، در برابر امر بمعروف و نهي از منكر چون قطره اي در برابر درياي پهناورند
امر به معروف و نهی از منکر، دو مخلوق از مخلوقات خداي عزوجل هستند، پس كسي كه آن دو را ياري كند، خدا او را عزيز كند و كسي كه آنها را ياري نكند، خدا او را ياري نخواهد كرد.